คุณปิยะชาติ อิศรภักดี (คุณอาร์ม)

การรู้เท่าทันและใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ คือ บทบาทสำคัญในสังคมยุค 4.0 และการเข้ามาเป็น Trainer โครงการพอแล้วดี The Creator ก็คือหนึ่งในความภูมิใจในการสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม

คุณภัทร์ฐิตา พัวอมรพงศ์ (คุณกั้ง)

เพราะการวางแผนทางการเงิน ให้มีกิน มีใช้ อย่างพอเพียง คือรากฐานสำคัญในการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนโดยไม่เบียดเบียนใคร วันนี้จึงนำประสบการณ์ที่มีกว่า 20 ปี มาถ่ายทอด

คุณลาวัณย์ วาริชนันท์ (คุณหญิง)

เมื่อการเงินไม่ใช่เรื่องไกลตัว และเศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยให้ใช้ชีวิตได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นการตัดสินใจที่จะนำความรู้ที่มีมาถ่ายทอดจึงเป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจ

คุณดั่งใจถวิล อนันตชัย (คุณอ้อม)

อีกหนึ่งความตั้งใจที่อยากมอบสิ่งดีๆคืนกลับให้สังคม จึงนำประสบการณ์กว่า 20ปีของการทำงานสายการวิจัยเชิงการตลาด มาร่วมพัฒนาโครงการพอแล้วดี The Creator ในฐานะ Trainer

คุณขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน (คุณนุชชี่)

ด้วยความรัก และความภักดี ทำให้ตัดสินใจเข้ามาเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญโดยการแบ่งปันความรู้ความสามารถของตนเอง และถ่ายทอดออกมาในฐานะ Trainer โครงการพอแล้วดี The Creator

คุณปพนธ์ มังคละธนะกุล

เพราะอยากเห็นคนไทยเชื่อในเศรษฐกิจพอเพียง จึงนำประสบการณ์ความรู้ในฐานะผู้ที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในการบริหารจัดการธุรกิจ มาต่อยอดในฐานะ Trainer โครงการพอแล้วดี The Creator

คุณสมชนะ กังวารจิตต์ (คุณแชมป์)

เพราะความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ จึงอาสานำสิ่งนี้มาประยุกต์ใช้กับปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงและอาสาถ่ายทอดด้วยหัวใจ เพื่อเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนโครงการ

คุณสุทัศน์ รงรอง (คุณเล้ง)

จากก้าวแรกที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพอแล้วดี The Creator ในฐานะ Trainer เพื่อเปิดโอกาสตัวเอง จนกลายเป็นความเชื่อ ความหวัง และความภาคภูมิใจ  

คุณประสงค์ รุ่งสมัยทอง (คุณท็อป)

ด้วยความรู้และประสบการณ์ในด้านการตลาด และความท้าทายในสายงานที่เกิดขึ้นตามยุคสมัย จนสามารถนำมาแบ่งปันในฐานะ Trainer โครงการพอแล้วดี The Creator