การตลาดแบบพอดี

  ทำการตลาดแบบพอดี การตลาดแบบพอดี หรือ พอดีมาร์เก็ตติ้ง คือการสร้างสรรค์กลยุทธ์ทางการตลาดแบบสมเหตุสมผล เพื่อการแข่งขันกันในการส่งมอบคุณค่าของสินค้าหรือบริการของตัวเอง ตอบสนองความต้องการกับกลุ่มเป้าหมาย โดยไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่สร้างกิเลสหรือความต้องการให้กับกลุ่มเป้าหมายมากจนเกินไป เป็นการทำธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของการใส่ใจต่อคนรอบข้าง สังคม และสิ่งแวดล้อม ยกตัวอย่าง การตลาดแบบพอดี ของธุรกิจแฟชั่น 31THANWA ของ เก๋-บุณยนุช วิทยสัมฤทธิ์ พอแล้วดี The Creator รุ่น 2 เป็นเรื่องปกติที่แบรนด์แฟชั่นเปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่ทุกฤดู ทำการตลาดโดยจัดอีเว้นท์ หรือแม้แต่จ้างบุคคลที่มีชื่อเสียงมาถือสินค้า แต่ไม่ใช่สำหรับธุรกิจเครื่องหนังแบรนด์ 31THANWA เพราะเก๋เชื่อว่า ของที่มีคุณค่า ย่อมขายตัวเองได้ สินค้าแฟชั่นของเก๋ ไม่ได้ทำเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคซื้อตามกระแส

July 25th, 2017|

การรู้จักตัวเองในการทำธุรกิจ

  SWOT เป็นหลักการวิเคราะห์รูปแบบหนึ่ง ที่ใช้ในการประเมินสถานการณ์ และวางแผนกลยุทธ์ เพื่อวิเคราะห์ภายใน (Internal analysis) และ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External analysis) โดยประกอบไปด้วย จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat)   ยกตัวอย่าง SWOT ผลิตภัณฑ์ ProEngy ของ คุณเบนซิน-ไกรยุทธ แสวงสุข พอแล้วดี The Creator รุ่น 2 ProEngy

July 25th, 2017|

Segmentation การแบ่งกลุ่มผู้บริโภค แบบรู้เขา รู้เรา

  Segmentation คือ การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคตามลักษณะเฉพาะ เพราะเราไม่สามารถตอบโจทย์ทุกคน ทุกอย่างได้ จึงต้องเลือกว่าลูกค้ากลุ่มไหนที่เราจะตอบโจทย์เขาได้ดีมากๆ โดยการทำ Segmentation นั้นสามารถแบ่งตามคุณลักษณะ 4 ด้าน ดังนี้ Demographic Segmentation หรือ การแบ่งส่วนตลาดด้วยหลักประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ รายได้ Geographic Segmentation หรือ การแบ่งส่วนตลาดด้วยหลักภูมิศาสตร์ ที่ตั้ง เช่น จังหวัด ประเทศ Behavioral Segmentation หรือ การแบ่งส่วนการตลาดด้วยหลักพฤติกรรมศาสตร์ เช่น รูปแบบการดำรงชีวิต

July 25th, 2017|

Business Model Canvas

Business Model Canvas คือ เครื่องมือการเริ่มต้นธุรกิจของผู้ประกอบการ เพื่อให้รู้จักธุรกิจว่า กลุ่มลูกค้าคือใคร หรือทำ(ขาย)ให้ใคร (Customer Segments), สร้างสายสัมพันธ์แบบไหน (Customer Relationships), ขับเคลื่อนธุรกิจอย่างไร (Key Activities), ทำที่(ช่องทาง)ไหน (Channels), ทรัพยากรคุ้มค่ากับรายได้หรือไม่ (Key Resource), พาร์ทเนอร์หลักเป็นใคร (Key Partners), ค่าใช้จ่ายหลักของธุรกิจคืออะไร  (Cost Structure), รายได้มาจากไหนบ้าง  (Revenue Streams) แต่สิ่งสำคัญที่สุดในการทำธุรกิจแบบพอแล้วดี  คือ ต้องคำนึงถึงคุณค่าของสินค้าหรือบริการที่เราส่งมอบให้ลูกค้า (Value Proposition)

July 25th, 2017|

ความพอเพียง สู่ เศรษฐกิจพอเพียง

  การรู้จักตัวเอง สู่ การทำธุรกิจตามแนวปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียง การทำธุรกิจตามแนวปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียง  เริ่มต้นจากการค้นหาจนรู้จักตัวเอง รู้ว่าตนเองมีศักยภาพแค่ไหน ชื่นชอบหรือมี passion กับอะไร  และเมื่อรู้จักตนเองแล้ว จึงนำไปปรับใช้กับการทำธุรกิจอย่างมีเหตุมีผล และเพื่อให้เข้าใจเรื่องการรู้จักตัวเอง (ระดับบุคคล) ไปปรับใช้กับการทำธุรกิจ จนเกิดเป็นความพอเพียงระดับสังคม อย่างชัดเจน จึงขอยกตัวอย่าง   พอแล้วดี The Creator รุ่น 2  คุณตูน-ภาวลิน ลิมธงชัย มาสะกี เจ้าของธุรกิจ “หอม โฮสเทล แอนด์ คุ้กกิ้ง คลับ” ก่อนหน้านี้คุณตูน ทำงานเป็นวิศวกรปิโตรเลียม อยู่ที่แท่นขุดเจาะน้ำมัน

July 25th, 2017|

ทฤษฏีบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง ศาสตร์ของพระราชา เพื่อความมั่นคง และความสุขอย่างยั่งยืน

ทฤษฏีบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง ศาสตร์ของพระราชา เพื่อความมั่นคง และความสุขอย่างยั่งยืน คือแนวความคิดที่พัฒนามาจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขให้รอดพ้นจากปัญหาความยากจน และสามารถใช้ชีวิตในการดำรงชีพอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ รวมถึงความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ถ่ายทอดโดย คุณอภิวรรษ สุขพ่วง (พอต) ไร่สุขพ่วง พอแล้วดี The Creator รุ่น 1

July 19th, 2017|