แบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมโครงการ (Application Form)

ชื่อ-สกุลผู้กรอกใบสมัคร *


1.ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท(ภาษาไทย) *
ชื่อบริษัท(ภาษาอังกฤษ) *
ที่อยู่ *
เบอร์โทรศัพท์ *
อีเมล์ *
เว็บไซต์
อื่นๆ : เฟสบุ๊ค/อินสตาแกรม


2. ข้อมูลผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการ

ชื่อ-สกุลผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการ *
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
อีเมล์ *


3. ข้อมูลธุรกิจ

ประเภทของธุรกิจ *ร้านอาหารร้านกาแฟที่พัก : โฮมสเตย์ โรงแรม
ประเภทของธุรกิจ อื่นๆ โปรดระบุ
ชื่อธุรกิจ (แบรนด์) *
รายละเอียดธุรกิจ ​(แบรนด์) *
ที่ตั้ง (จังหวัด) *


4. คำถามเพื่อเข้าร่วมโครงการ “พอ-แล้ว-ดี The Creator”

คุณได้น้อมนำ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) มาใช้ใน การดำเนินชีวิต/ดำเนินธุรกิจอย่างไร
คุณได้นำเอาแนวคิด เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) มาปรับใช้เพื่อพัฒนา/ต่อยอด ธุรกิจที่ทำอยู่อย่างไร
ธุรกิจของคุณ ได้สร้างผลกระทบในเชิงบวก/มีส่วนช่วยสนับสนุน ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนที่คุณ อยู่อย่างไร
จาก 100 คะแนนเต็ม คุณให้สัดส่วนคะแนนธุรกิจ/แบรนด์ของคุณในด้าน
Sufficiency Economy (เศรษฐกิจพอเพียง) นี้เท่าใด
จาก 100 คะแนนเต็ม คุณให้สัดส่วนคะแนนธุรกิจ/แบรนด์ของคุณในด้าน
Creative Economy (เศรษฐกิจสร้างสรรค์) นี้เท่าใด
สถานการณ์ อุปสรรค หรือปัญหาหลักในการดำเนินธุรกิจที่กำลังเผชิญอยู่ คือ อะไร
จากการเข้าร่วมโครงการในครั้ง คุณคาดหวังที่จะได้รับการช่วยเหลือด้านใดเป็นพิเศษ ที่เกี่ยวข้อง กับพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ (Process) และการประชาสัมพันธ์ (Promotion) เพราะอะไร