เกี่ยวกับ พอแล้วดี The Creator

เมื่อเราเข้าใจคำว่า พอ แล้วต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์
จะสามารถสร้างคุณค่าที่ ดี ให้กับตนเองและสังคมได้

Hompage พอแล้วดี Web 13 150x150 1 • พอแล้วดี The Creator

เป้าหมายและวิสัยทัศน์

เราเชื่อว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นวิถีที่สามารถสร้างความสุขให้กับทุกคนได้ ไม่เฉพาะแต่ภาคเกษตรกรรม โดยเมื่อ “พอเพียง” 

Hompage พอแล้วดี Web 05 • พอแล้วดี The Creator

พันธกิจ

มุ่งมั่นที่จะแนะนำแนวคิดและเสริมสร้างแนวทางผ่านกระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ ให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ในความพอเพียง และพร้อมที่จะเรียนรู้ เพื่อ

about 1 • พอแล้วดี The Creator

วัตถุประสงค์

พอแล้วดี The Creator ต้องการให้ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ได้ถูกนำมาปรับใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ผ่านความคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินธุรกิจยุคปัจจุบัน ด้วยการค้นหา 

พอแล้วดี The Creator

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ถ้าคุณยังมองภาพของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในแง่ของการเกษตรเพียงอย่างเดียว คุณอาจกำลังพลาดสาระสำคัญที่แท้จริงของความพอเพียงไป เพราะแท้จริงแล้ว