การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ

sasa3444%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89-01-01

          เศรษฐกิจพอเพียงในระดับประเทศนั้น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงระดับที่สาม ซึ่งเป็นอีกขั้นหนึ่งของการต่อยอดจากความพอเพียงในระดับกลุ่มหรือองค์กรที่ก้าวขึ้นมาจากระดับบุคคลและครอบครัว ก่อนจะขยายตัวขึ้นมาในระดับประเทศในท้ายที่สุด เพื่อเป็นแนวคิดและแนวทางในการเชื่อมโยงการดำเนินการด้านต่างๆอย่างเป็นเครือข่าย โดยเริ่มตั้งแต่ทุกคนในประเทศไปจนถึงหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน

          เศรษฐกิจพอเพียงระดับที่สาม ขั้นสุดท้ายของเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าที่เน้นความพอเพียงในระดับเครือข่าย คือ การเริ่มร่วมมือกับหน่วยงานด้านต่างๆในทุกๆภาคส่วนเพื่อสร้างระบบเครือข่ายในการติดต่อร่วมมือกันทั้งด้านการลงทุน การผลิต การตลาด การจำหน่าย และการบริหารจัดการ ซึ่งถือว่าเป็นการขยายขอบเขตความหลากหลายทางเศรษกิจ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

          แผนการบริหารจัดการในระดับประเทศเน้นส่งเสริมให้บุคคล/ชุมชนต่างๆ มีวิถีปฏิบัติ มีความร่วมมือ และการพัฒนาในสาขาต่างๆ ตามแนวทางของหลักปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงและดำเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างรอบคอบเป็นขั้นตอน เริ่มจากการวางรากฐานประเทศให้มีความพอเพียง โดยส่งเสริมให้ประชาชนส่วนใหญ่สามารถอยู่อย่างพอมีพอกินและพึ่งพาตนเองได้ มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตอย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร เอื้อเฟื้อแบ่งปัน ใช้สติปัญญาในการตัดสินใจและดำเนินชีวิตพร้อมทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มคนต่างๆ จากหลากหลายภูมิสังคม อาชีพ ความคิด ประสบการณ์ เพื่อสร้างความเข้าใจและรู้ความเป็นจริงระหว่างกันของคนในประเทศ จนนำไปสู่ความสามัคคีและจิตสำนึกที่จะร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าไปอย่างสอดคล้องกับสถานภาพความเป็นจริงของคนในประเทศอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ในลำดับๆต่อไป

          การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในระดับประเทศนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากคนเป็นวงกว้างจากคนในกลุ่มและองค์กร หรือแม้แต่ในครอบครัว เพื่อจะร่วมกันทำสิ่งต่างๆที่ก่อประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ โดยมิได้สร้างประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัวหรือองค์กรเพียงอย่างเดียว

การจำแนกเศรษฐกิจพอเพียงใน 3 ระดับ แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาที่เริ่มต้นจากหลักของการพึ่งตนเอง และเปลี่ยนจากการพึ่งพาตนเองไม่ได้หรือต้องคอยอาศัยผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา (Dependent) เป็นการพัฒนาตนเองให้มีความเข้มแข็งเป็นอิสระ (Independent) แล้วจึงค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเป็นการแลกเปลี่ยน การรวมกลุ่มช่วยเหลือกัน จนนำไปสู่การพึ่งพิงอิงกัน (Inter-dependent) สงเคราะห์เกื้อกูล ร่วมมือกัน และประสานกับโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี