เรื่องเล่าพอแล้วดี

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงช่วยอะไรในวิกฤต

31ThanWa 1 • พอแล้วดี The Creator

31 THANWA กับโควิด-19

โควิดกับการคงอยู่ของ “๓๑ ธันวา” เพื่อรักษาช่างฝีมือไทย