เรื่องเล่าพอแล้วดี

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงช่วยอะไรในวิกฤต

โกโก้วัลเลย์ (Cocoa Valley)

โกโก้วัลเลย์ (Cocoa Valley) กับโควิด-19

โกโก้วัลเลย์ธุรกิจแห่งสมดุลของเงินและความสุข ในขวบปีที่เราอยู่กับวิกฤติโควิด เราได้เห็นภาพความล่มสลายของการท่องเที่ยว ที่พังลงไปพร้อมการเติบโตอย่างไม่หยุดหย่อนของไวรัส หลายจังหวัดท่องเที่ยวเศรษฐกิจพัง

Little Farm In Big Forest

Little Farm In Big Forest ไร่เล็กในป่าใหญ่ กับโควิด-19

“ เจ๊ะเปอะแกกึ๊บือเตอะเปอะแกกึ๊ถ้ามีเงินเต็มกระบุงแต่ข้าวไม่เต็มกระบุงเราจะอยู่ไม่ได้เพราะถังใส่ข้าวมีแต่เงิน…” บทธาคำสอนที่ตกทอดกันจากรุ่นสู่รุ่นของคนปกาเกอญอ

SiamRiseTravel 7 1 • พอแล้วดี The Creator

SiamRise Travel กับโควิด-19

การท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นอีกหนึ่งประเด็นหลักที่หลายๆ ภาคส่วนพยายามผลักดันให้ความสำคัญในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หลายครั้งที่ชุมชนเองก็ “คาดหวัง” กับจำนวนนักท่องเที่ยว ช่องทางทำเงิน และชีวิตที่ดีขึ้นจากธุรกิจท่องเที่ยว