การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว

พอแล้วดี The Creator การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว

            เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัวนั้น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงระดับที่หนึ่ง ซึ่งเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานที่เน้นความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว

            เริ่มต้นจากการเสริมสร้างคนในครอบครัวให้มีการเรียนรู้วิชาการและทักษะต่างๆที่จำเป็น เพื่อให้สามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆสามารถคิด และปฏิบัติบนพื้นฐานของความมีเหตุผล พอเหมาะพอประมาณกับสถานภาพ บทบาท และหน้าที่ของตนในแต่ละสถานการณ์ มีสติยั้งคิดพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจหรือกระทำการใดๆ จนกระทั่งเกิดเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีในการดำรงชีวิต พร้อมทั้งเสริมสร้างคุณธรรมจนมีความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมและอยู่ร่วมกับระบบนิเวศอย่างสมดุล

            สมาชิกในครอบครัวจะมีความเป็นอยู่ในลักษณะที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ สามารถตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานได้ เช่น ความต้องการในปัจจัยสี่ของตนเองและครอบครัว มีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีความสามัคคีกลมเกลียว และมีความพอเพียงในการดําเนินชีวิตด้วยการประหยัดและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็น จนสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขทั้งกายและใจ

            หากกล่าวโดยสรุปนั้น เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว คือความสามารถในการดํารงชีวิตได้อย่างไม่เดือดร้อน มีความเป็นอยู่อย่างประมาณตน มีเหตุมีผลตามบทบาทหน้าที่ และที่สำคัญคือรู้จักคิดพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนที่จะลงมือทำอะไร เมื่อใช้ทักษะความรู้ที่จะเป็นควบคู่กับหลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตแล้ว ก็ต้องรู้จักถึงการให้ การแบ่งปันโดยสามารถเริ่มต้นจากการแบ่งปันคนใกล้ตัวอย่างสมาชิกในครอบครัว การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัวนั้น จะนำพาให้เราสามารถพึ่งพาตนเองและเริ่มช่วยเหลือคนรอบข้างได้

Scroll Up