การใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนั้น จะต้องมีความพอดี 5 ประการ

พอแล้วดี The Creator การใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนั้น จะต้องมีความพอดี 5 ประการ

การใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนั้น จะต้องมีความพอดี 5 ประการคือ
1 ความพอดีด้านเศรษฐกิจ
2 ความพอดีด้านเทคโนโลยี
3 ความพอดีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4 ความพอดีด้านสังคม
5 ความพอดีด้านจิตใจ

1 ความพอดีด้านเศรษฐกิจ
ความพอดีด้านเศรษฐกิจนั้นจำเป็นต้องมุ่งลดรายจ่ายก่อน มีรายได้เท่าไหร่ ต้องจัดการให้ได้ ไม่ใช่ดูตัวอย่างคนอื่น ต้องยึดหลัก พออยู่ พอกิน พอใช้ ไม่ใช้จ่ายเกินตัว เกินฐานะที่หามาได้ หารายได้ให้อยู่ได้และหาเพิ่มอย่างค่อยเป็นค่อยไป พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการก่อหนี้ที่ไม่มีผลตอบแทน

2 ความพอดีด้านเทคโนโลยี
ในส่วนของความพอดีด้านเทคโนโลยีนั้น หมายถึงการรู้จักใช้เทคโนโลยี ให้เหมาะสม สอดคล้อง ต่อความต้องการและสภาพแวดล้อม ต้องคัดสรรเทคโนโลยี ที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์จริงๆ สอดคล้องกับความสำคัญและก่อเกิดประโยชน์สำหรับคนหมู่มาก โดยพัฒนาเทคโนโลยี จากภูมิปัญญาชาวบ้านของเราเองก่อน

3 ความพอดีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เราต้องเลิกนิสัยการใช้ทรัพยากรอย่างล้างผลาญ กินทิ้งกินขว้างฟุ่มเฟือย เลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และความยั่งยืนสูงสุด จะต้องรู้จักใช้ จัดการอย่างฉลาด และรอบคอบ อย่าเป็นแค่นักอนุรักษ์ ต้องบริหารจัดการให้เป็น ให้เราใช้ได้อย่างไม่รู้จบ รักษา ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากร พร้อมเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็น ระวังไม่ให้กิจกรรมกระทบสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น ขยะ น้ำเน่าเสีย ฯลฯ

4 ความพอดีด้านสังคม
พูดถึงการที่ เราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวบนโลกใบนี้ ฉะนั้นเราดีเพียงคนเดียวยังไม่พอ แต่เราจะต้องมีความสัมพันธ์กับคนอื่น ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รู้จักสามัคคี เชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อสร้างความเข็มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชน

5 ความพอดีด้านจิตใจ
ในส่วนของความพอดีด้านจิตใจนั้น คือการที่เราต้องไม่ดูที่คนอื่น ให้ดูที่ตัวเราเอง ต้องมีจิตใจเข็มแข็ง ไม่ใช่หลงไหลไปตามกิเลส ตัณหา ต้องพึ่งตนเองได้ มีจิตสำนึกที่ดี มองโลกอย่างสร้างสรรค์ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ และรู้จักประนีประนอม

Scroll Up