การรู้จักตัวเองในการทำธุรกิจ

พอแล้วดี The Creator การรู้จักตัวเองในการทำธุรกิจ

 

SWOT เป็นหลักการวิเคราะห์รูปแบบหนึ่ง ที่ใช้ในการประเมินสถานการณ์ และวางแผนกลยุทธ์ เพื่อวิเคราะห์ภายใน (Internal analysis) และ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External analysis) โดยประกอบไปด้วย จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat)

 

ยกตัวอย่าง SWOT ผลิตภัณฑ์ ProEngy ของ คุณเบนซิน-ไกรยุทธ แสวงสุข พอแล้วดี The Creator รุ่น 2
ProEngy คือ อาหารพร้อมรับประทาน รูปแบบแท่ง (Energy Bar ) ที่มีคุณค่าโภชนาการสำหรับนักกีฬา  โดยใช้วัตถุดิบที่โดดเด่น และมีคุณภาพของไทย โดยมีส่วนผสมหลักจากข้าวหอมมะลิพันธุ์ขึ้นชื่อของสุรินทร์ และผลไม้ไทยที่ให้พลังงานสูงจากหลากหลายจังหวัดทั่วประเทศ
คุณเบนซินได้วิเคราะห์ SWOT ไว้ดังนี้

จุดแข็ง (Strength)

-ใช้วัตถุดิบที่มีในประเทศไทย เช่น ข้าวไทย ผลไม้ไทย

– ผลวิเคราะห์ทางโภชนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาชัดเจน

– รสชาติที่อร่อยถูกใจนักกีฬา

-ให้พลังงานที่สูงจากผลไม้และดูดซึมเร็ว

 

จุดอ่อน (Weakness)

-บรรจุภัณฑ์ขาดความน่าสนใจในความเป็นผลไม้ไทย และไม่แตกต่างจากคู่แข่งที่เป็นแบรนด์ต่างประเทศ

 

โอกาส (Opportunity)

-กระแสการออกกำลังกายที่เพิ่มสูงขึ้น

-เป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทย

 

อุปสรรค (Threat)

-เป็นแบรนด์ใหม่ต้องสร้างความรับรู้ให้ผู้บริโภคอย่างมาก

 

เมื่อค้นพบว่าจุดแข็งคือ วัตถุดิบที่โดดเด่น และมีคุณภาพของไทย ทำให้คุณเบนซิน กลับมาทบทวนการใช้จุดแข็ง เพื่อลบจุดอ่อนทางด้านบรรจุภัณฑ์ คุณเบนซินจึงได้ตัดสินใจ ปรับรูปแบบบรรจุภััณฑ์ ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มความเป็นไทย และสื่อถึงจุดเด่นของสินค้าให้กับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งเรื่องงานออกแบบ สีสัน และยังเพิ่มคุณค่าด้วยการใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้อีกด้วย

Scroll Up