Workshop พอแล้วดี The Creator รุ่น 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 1

เริ่มต้นการ workshop ครั้งที่ 2 ในวันแรก กับหัวข้อ “Brand Identity and Packaging : บรรจุภัณฑ์ที่ตรงแบรนด์เหมาะสมอย่างพอเพียง สวยทั้งรูป จูบก็หอม” โดยคุณสมชนะ กังวารจิตต์ trainer โครงการ พอแล้วดี The Creator ที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามและเป็นที่จดจำของผู้บริโภค อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงการนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย  “การออกแบบบรรจุภัณฑ์ในทุกวันนี้ นอกจากจะต้องมีความสวยงามและเป็นที่จดจำแล้ว ยังต้องเป็นการ ‘design for less waste’ ด้วย”  ในช่วงบ่ายเป็นการระดมความคิดของเหล่า Creator ในการช่วยกันวิเคราะห์หา Brand Identity เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ที่มีการผสมผสานเข้ากับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี ดร. ศิริกุล เลากัยกุล trainer โครงการ พอแล้วดี The Creator คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

พอแล้วดี The Creator 6
พอแล้วดี The Creator 6