Workshop พอแล้วดี The Creator รุ่น 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 5


วันสุดท้ายของการ Workshop พอแล้วดี The Creator ครั้งที่ 2 นี้ เริ่มด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้กับธุรกิจของเราอย่างไรให้พอดี ในหัวข้อ “How Technology Can Shape Your Business : ความรู้เรื่องเทคโนโลยี เครื่องมือที่จะช่วยเพิ่มพลังคนตัวเล็กๆ” โดย คุณสุทัศน์ รงรอง (ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหาร บริษัท ดูอินไทย จำกัด (Do in Thai)) Trainer โครงการ พอแล้วดี The Creator  “เทคโนโลยี เป็นแค่เครื่องมือ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ Peopleware หรือ คน นั่นเอง” จากนั้นเป็นการศึกษาในเรื่อง “Impact of Social Media : เข้าถึงอย่างไม่รุ่มร่าม แต่ลึกซึ้ง” โดย คุณปิยะชาติ อิศรภักดี (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แบรนดิ คอร์ปอเรชัน จำกัด) Trainer โครงการ พอแล้วดี The Creator ที่ให้คำแนะนำถึงการใช้ Social Media อย่างไรให้เหมาะสมกับธุรกิจของเรา  “Social Media มีทั้งด้านบวกและด้านลบ คุณค่าที่สะท้อนตัวตน พอเหมาะ พอดี คือภูมิคุ้มกันสู่ความยั่งยืน”  ปิดท้ายด้วยการนำเสนอ Business Model Canvas ของแต่ละธุรกิจ เพื่อให้เหล่า Creator ได้นำคำแนะนำจาก Trainer โครงการ พอแล้วดี The Creator ไปปรับใช้กับธุรกิจตนเองก่อนการ Workshop ในครั้งต่อไป