Workshop พอแล้วดี The Creator รุ่น 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 3

วันที่ 3 ของ Workshop ครั้งที่ 1  ในช่วงเช้า พอแล้วดี The Creator ทั้ง 20 ท่าน ได้รับความรู้จาก คุณสหรัฐ มานิตยกุล หรือ โปรเชน ในหัวข้อ “พลังของความพอเพียงสู่พลังสร้างธุรกิจที่มั่นคงยั่งยืน” ให้นำไปปรับใช้กับธุรกิจของตนเอง  “สูตรการสร้างธุรกิจที่ดีที่สุด คือให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เราทำมากที่สุด”  ต่อด้วยการเข้าใจภาพรวมการทำธุรกิจ ด้วยการทำ Business Model Canvas โดย คุณปพนธ์ มังคละธนะกุล Trainer โครงการพอแล้วดี The Creator  “ถ้าเราส่งมอบราคาให้ลูกค้า เราต้องสู้ราคากับคู่แข่ง แต่ถ้าเรามอบคุณค่าให้ลูกค้า ราคาจะไม่เป็นสิ่งที่ถูกพูดถึง”  พอแล้วดี The Creator ทั้ง 20 ท่าน ได้เรียนรู้และลงมือเขียน ผ้าใบแผ่นแรก ของตัวเอง (Business Model Canvas) โดยมี Trainers หลายท่านให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด  ทำให้ตอกย้ำว่าการดำเนินธุรกิจ ที่รู้จักการนำหลักปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียง มาต่อยอดด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จะสามารถทำให้มีจุดเริ่มต้นที่แข็งแรง จนนำไปสู่ธุรกิจที่ยั่งยืนได้