Workshop พอแล้วดี The Creator รุ่น 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 1

เริ่มต้นการ workshop ครั้งที่ 2 ในวันแรก กับหัวข้อ “Brand Identity and Packaging : บรรจุภัณฑ์ที่ตรงแบรนด์เหมาะสมอย่างพอเพียง สวยทั้งรูป จูบก็หอม” โดยคุณสมชนะ กังวารจิตต์ trainer โครงการ พอแล้วดี The Creator ที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามและเป็นที่จดจำของผู้บริโภค อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงการนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย  “การออกแบบบรรจุภัณฑ์ในทุกวันนี้ นอกจากจะต้องมีความสวยงามและเป็นที่จดจำแล้ว ยังต้องเป็นการ ‘design for less waste’ ด้วย”  ในช่วงบ่ายเป็นการระดมความคิดของเหล่า Creator ในการช่วยกันวิเคราะห์หา Brand Identity เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ที่มีการผสมผสานเข้ากับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี ดร. ศิริกุล เลากัยกุล trainer โครงการ พอแล้วดี The Creator คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด