Workshop พอแล้วดี The Creator รุ่น 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 3

เมื่อ พอแล้วดี The Creator กำหนด Segmentation ของธุรกิจตนเองได้แล้ว ใน Workshop วันที่ 3 นี้ คุณประสงค์ รุ่งสมัยทอง (ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความรู้สึก บมจ. ธนาคารกสิกรไทย) Trainer โครงการ พอแล้วดี The Creator ได้ถ่ายทอด 3 บทเรียน ของการทำธุรกิจอย่าง “พอแล้วดี” ซึ่งได้แก่  Value Proposition : คุณค่าที่เราคู่ควร การสร้างคุณค่าของธุรกิจตนเอง เพื่อตอบสนองความต้องการที่ลึกในระดับจิตใจของผู้บริโภค ซึ่งเมื่อเราสร้าง Expectation แล้ว จะต้องส่งต่อ Brand Promise ให้ได้ด้วย  Marketing Strategy : การตลาดแบบพอดี ทำการตลาดแบบพอดี คือแนวทางการตลาดแบบสมเหตุสมผล ทำการตลาดอย่างพอเพียงและสร้างสรรค์ ไม่สร้างกิเลส ไม่เอารัดเอาเปรียบ เปลี่ยนจากการแข่งขัน (Competition) เป็นการสร้างความร่วมมือกัน (Collaboration) ในการสร้างสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นในสังคม  Stakeholder Engagement : รู้เขา รู้เรา เดินหน้าไปด้วยกัน มีความเข้าใจใน Pain Point ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา อยู่ในสังคมอย่างแบ่งปันคนรอบข้าง และใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่ใช่แค่ทำ CSR แต่เป็น CSV (Creating Shared Value) หรือการสร้างคุณค่าที่มีร่วมกัน