Workshop พอแล้วดี The Creator รุ่น 2 ครั้งที่ 3 วันที่ 1


ในวันแรกของการ Workshop พอแล้วดี The Creator ครั้งที่ 3 นี้ เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินในธุรกิจ ในหัวข้อ “Feasibility Study : จากแผนธุรกิจสู่ความเป็นไปได้อย่างมีภูมิคุ้มกัน” โดย คุณธนิก ธราวิศิษฏ์ (Executive Vice President ธนาคารไทยพาณิชย์) Trainer พอแล้วดี The Creator ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านการเงิน เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในการทำธุรกิจให้กับ พอแล้วดี The Creator รุ่น 2  นอกจากนี้ ยังได้มีการบรรยายเกี่ยวกับ ทฤษฎีบันได 9 ขั้น สู่ความพอเพียง โดยคุณพ็อต อภิวรรษ สุขพ่วง จากไร่สุขพ่วง พอแล้วดี The Creator รุ่น 1 อีกด้วย #พอแล้วดี #PorLaewDee #TheCreator #SufficiencyEconomyPhilosophy #SEP‬ #พอเพียง #สร้างสรรค์